İçeriğe geç

Ay: Ağustos 2012

İMTİHAN

Hak te’ala kulunu imtihan eyler yine kul ile
Bazen çok yakınların bazen uzaktan bir el ile
Bazen nice bir can yakıcı diken bazen de gül ile
Bazen nice bir cahil bazen de bir fikri makul ile

Dilediğini korur aziz eyler kulluğuna kabul ile
Dilediğini hor hakir zelil eyler nice illeti zül ile
Dilediğini çok sever ihya eyler rahmeti nüzul ile
Hem nice bir cezai müeyyide hem de bir ödül ile

Diler mazbut bir vadi dilerse verimsiz bir çöl ile
Diler mutlu bir hayat dilerse sıkıntılı bir yol ile
Diler iter kakar dilerse tutar kaldırır bir kol ile
Hem açık bir yol hem de nice bir karambol ile

İster nice bir hal bilmez isterse bir sırra şamil ile
İster nice bir gayri insani isterse bir aklı kâmil ile
İster nice bir salih dost isterse bir zilleti hamil ile
Hem nice bir duyarsız cahil hem de bir ilmi amil ile

Hem nice bir kolaylık hem de nice bir müşkül ile
Hem nice bir sayısız nimet hem de lale sümbül ile
Hem nice bir zehirli dil hem de seherde bülbül ile
Hem nice bir diken hem de karanfil lale gül ile

Belki huzurlu bir hayat belki de bin bir engel ile
Belki eksiksiz bir beden belki de kör topal kel ile
Belki hafif bir görev belki de kazma kürek bel ile
Hem nice bir bilgisiz gafil hem de bir entel ile

Kimini dert musibet sıkıntı ve daha nice hal ile
Kimini sıhhatü afiyet saltanat ve nimeti mal ile
Kimini kürkü kaftan kiminde kırk yamalı şal ile
Hem nice bir açlık sefalet hem de kaymak bal ile

Bir dem atlas ibrişim ipekler bir dem de çul ile
Bir dem çok fakru zillet bir dem de para pul ile
Bir dem emiri sultan bey bir dem de kula kul ile
Hem nice bir gayri ciddi hem de bir ehli şümul ile

Kimi çok hikmet görüp ilham buldu bir ehil ile
Kimi çok ihsan görüp ihya oldu nimete dâhil ile
Kimi çok zulüm görüp imtihan oldu bir cahil ile
Hem nice bir muhalif hem de ehli bir müdahil ile

Nicesi çok isyan ve ihanet gördü evladı iyal ile
Nicesi çok zor ve zahmet gördü hesabı hayal ile
Nicesi çok zulüm ve eziyet gördü aynı minval ile
Hem şaşırdı hem de hak yolu buldu bir sinyal ile

Çok uğraştık yazdık her satırın sonu lam ile
Çok çalıştık yazdık belki ibretli bir kelam ile
Çok düşünüp yazdık umarız ki doğru anlam ile
Hem hissi bir kalem hem de dostlara selam ile

İNSAN HALİ

İnsan halidir kâh ağlayıp kâh gülmek
Akıl etmez tövbe edip günahtan dönmek
Aklına gelmez mi her an eceli gelip ölmek
Ya Rab hidayet eyle tövbesi kabul olayım

Ah ne ola adam olup kendimi bilebilsem
Sıkıntı ve masivayı kalbimden silebilsem
Adam olsam doğru çizgiye bir gelebilsem
Ya Rab hidayet eyle ameli salih kul olayım

Kâmil bir kul kâmil bir ümmet olabilsem
Huzur ile sükûnet deryasına dalabilsem
Şükrü sabrile Mevla’mın rızanı alabilsem
Ya Rab hidayet eyle hak yola vasıl olayım

Ne ola nefsimde bir muhakeme kurabilsem
Salih olarak adam gibi huzura varabilsem
Nefsimi sorgulayıp bir şeyler de sorabilsem
Ya Rab hidayet eyle mağfiretine nail olayım

Ah ne ola namazlarımı huşu ile kılabilsem
Bu huzurda kendimi huşu içinde bulabilsem
Dünyayı arkaya atıp huzur üzere olabilsem
Ya Rab hidayet eyle seni tespihte daim olayım

İMTİHAN OLMAZSA

İmtihan olmasa hayatın ve cihanın anlamı kalmaz
Karşılığını bulmasa değer ve pahanın anlamı kalmaz
Yiğitler olmasa meydanların ve sahanın anlamı kalmaz
Maşukun bulmazsa âşığın muradı olmaz

İnandım deyip yaşamazsan şahadetin anlamı kalmaz
Taraflı muhakeme olursa hak ve adaletin anlamı kalmaz
Hak sahiplerini bulmamış olursa mükâfatın anlamı kalmaz
Maşukun bulmazsa âşığın muradı olmaz

Maksat ve manası anlaşılmamış olsa ezanın anlamı kalmaz
Herkesin yaptığı yanına kalmış olsa cezanın anlamı kalmaz
On sekiz bin âlemi barındırmamış olsa fezanın anlamı kalmaz
Maşukun bulmazsa âşığın muradı olmaz

Hak yolda infak için değilse nimet ve bereketin anlamı kalmaz
Takva ile ibadet için değilse tekke ve tarikatın anlamı kalmaz
Din namus vatan için değilse savaş ve hareketin anlamı kalmaz
Maşukun bulmazsa âşığın muradı olmaz

Tatbiki kanuni ve kaideler için değilse icabetin anlamı kalmaz
Her biri bir hikmet ve şifa için değilse nebatatın anlamı kalma
Maksat hakta alanın rızası için değilse ibadetin anlamı kalmaz
Maşukun bulmazsa âşığın muradı olmaz

Helal lokma rızk için değilse tarım ve ziraatın anlamı kalmaz
Gönül kazanmak için değilse görüş ve ziyaretin anlamı kalmaz
Hak tealanın rızası için değilse duhul ve riayetin anlamı kalmaz
Maşukun bulmazsa âşığın muradı olmaz

KUTSAL TOPRAKLAR

Toprağımız kutsaldır çünkü sulandı kan ile
Ulu ecdadımız gibi daima koruyalım iman ile
Atalarımız asırlarca savundular kan ve can ile
Toprak kutsaldır çünkü bedeli ödendi kan ile

Toprak satışı tehlikeye düşürür din ve namusu
Zarar görür devletin tüm kurumları ve kamusu
Zaafa uğratır devlet olma hâkimiyetini ve ulusu
Toprağı koruyanlar korur din devlet ve namusu

Toprak satanın ayağının altı derin oyulur
Alanlar galip satanlar mağlup yerine koyulur
Daha kötüsü de tekrar uyutulur cepleri soyulur
Toprağı satmayın satanın eli bağlı gözü oyulur

Bu topraklar şehitlerimizden bize emanettir
Parayla toprak satmak yüce ecdada ihanettir
En büyük suç toprak satışı ihanet ve kehanettir
Toprağı kutsal bilin çünkü en önemli emanettir

Toprak kutsaldır çünkü rızktır ve berekettir
En kutsal geçim kaynağı iş hayat ve harekettir
Toprak satanların sonu acı hüsran ve felakettir
Toprak tüm canlılara mesken rızk ve berekettir

Toprak satışı en büyük yanlış suç ve kayıptır
Asla satılmaz onurlu kimseler toprağa sahiptir
Çok yüce değerdir bunu bilmemek çok ayıptır
Toprak satmak çok büyük bir gaflet ve kayıptır

Bu kutsal vatan için yüz binlerce şehit verdik
Şimdi kimlere peşkeş çekip ayaklar altına serdik
Şehitler kalksaydı yüzlerine nasıl bakar ne derdik
Toprak satılmaz çünkü yüz binlerce şehit verdik

Yüz binlerce şehit bu topraklar için kan döktü
Vatan için ecdadımız mevziler kazdı kök söktü
Ecdat dik durdu bütün zalimler önünde diz çöktü
Dik durun satmayın ayıp günahtır ecdat kan döktü

Toprağı faize verip geleceğimizi tehlikeye atmayın
Arabanızı eşyanızı satın amma asla toprağı satmayın
Avrupa Birliği sevdasıyla doğru ile yanlışı katmayın
Toprak kutsaldır faizi durdurun toprağımızı satmayın

Çıkarcı medyaya değil gerçeğe dayanarak hava atın
Toprağı satarak devlet yönetilmez üretin ve dışa satın
Yanlı yalaka medya ile değil gerçekle cari açığı kapatın
Toprak satmayın üretin denk bütçe yapın sonra hava atın

El birliği ile toprağımıza sahip olalım toprak hayattır
Hâkimiyetini sağlayanlar daima toprağına mukayettir
Hâkimiyeti kaybedip toprak satmak en büyük zayiattır
Toprak kutsaldır çünkü canımız kanımız toprak hayattır

Toprak satanların torunlarına sorun toprağın acısını
Satanlar duymasa da torunlar duydular onun sancısını
Zalimlerin zulmünde buldular ana baba kardeşi bacısını
Toprağı satmayın şimdiden içimizde hissediyoruz acısını

Yeter artık tehlikeli yanlış yol izlemekten vazgeçin
Haçlı Avrupa sevdasını unutun İslam gömleği biçin
Müslüman’ın kurtuluşu için İslam birliği safını seçin
Kanla alınmış toprağımızı nasıl satarsınız neden niçin?

Bu tehlikeli yanlış yolu iktidar uğruna izlemeyin
Bu tehlikeli yanlış yolu halkın gözünden gizlemeyin
Bu tehlikeli yanlış yolu bırakın bunda hayır gözlemeyin
Toprağa sahip çıkın felahı seçin sonu batak yolu izlemeyin

EFENDİLERİN EFENDİSİ SENSİN EFENDİM

Varlığımız feda olsun senin yoluna
Kıyas değil cihanın tümü para puluna
Vasfınızı vermedi Mevla hiçbir kuluna
Tüm güzel vasfın sahibi sensin efendim

Varlığın kâinatın varlığına denktir
Hayat tarzın tüm insanlığa örnektir
Sana ümmet olmak seni hak bilmektir
Tüm örneklere örnek sensin efendim

Dünyada ümmetin seni hak bilecektir
Ümmetler mutlak mahşere gelecektir
Şefaatin ile ümmetinin yüzü gülecektir
Şefaatçilerin şefaatçisi sensin efendim

Kâinattaki tüm varlıklar sana muhtaçtır
Varlığın ümmetin başına nurdan bir taçtır
Seni tanımak insü cinne zaruri bir ihtiyaçtır
Kâinatta insü cinnin efendisi sensin efendim

Tüm kâinatın varlığı senin varlığına fedadır
Çünkü makamın çok yüce mahbubu Huda’dır
Zatın Ahmedi Mahmut Muhammed Mustafa’dır
Yüce makam makamu Mahmut sensin efendim

Ezanlar Mevla’nın adı ile adınız bir çağrı nida
Ya Rabbi kılma bizi habibinin şefaatinden cüda
Tüm canlar canım olsa da tümü senin yoluna feda
Tüm kâinattaki canlar cananı sensin efendim

Ezanlar namaza çağrıdır hayyal esselah
Her kim namazı doğru kılarsa bulur felah
Emri yasağı bilene tesir etmez hiç bir silah
Emir ve yasağı en doğru bilen sensin efendim

Adının hürmetine Mevla affeyledi Hz. Âdem’i
Hatırına Hazreti Nuh’a vahyedip yaptırdı bir gemi
Çünkü doğacaktı kâinatın en mütekâmili en erdemi
Tüm insanlığın en mütekâmili sensin efendim

Nice bakar kör vardır ki senden mucize soran
Görüp bilmezler mi en büyük mucize Kur’an
Kahrı perişan olsun anlamayıp da karşı duran
En büyük mucizelerin sahibi sensin efendim

Senin nurun yolunu açtı manevi âlimlerin
Bu cihana teşrifiniz yolunu kesti zalimlerin
Sen en yükseğine ulaştın tüm beşeri ilimlerin
Beşeri âlimlerin en büyük âlimi sensin efendim

Allahü zülcelâl kendi adı ile yazdı adını
Size bahşeyledi makamı Mahmut muradını
Adınız anıldıkça dünya doldurmaz miadını
Kâinatın en yüce makamı sensin efendim

Mevla bütün peygamberlere imam kıldı sizi
Sizin hatırınıza yaratıp rızıklandırdı hepimizi
Dünyaya getirdi size en şerefli ümmet kıldı bizi
Tüm peygamberlerimizin efendisi sensin efendim
Sallallahü aleyhi ve sellem