İçeriğe geç

Yazar: Nusret Ertem

Nusret Ertem, Hayatı, Şiirleri, Yazıları ile tanınmaktadır. 1950 yılında Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, Mustafabey köyünde dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Ertem, 1974’e kadar köyde çiftçilik, hayvancılık ve besicilikle iştigal etti. 1974’te İstanbul’a yerleşen Ertem, o günden beri Ümraniye’de ikamet etmekte ve Erzincan İnşaat Mlz. Alım satımı işi ile 2013 yılına kadar iştigal etmiştir. 2013 yılından itibaren Erzincan İnşaat, Gayrimenkul, Müteahhitlik San.ve Tic.Ltd.Şti. ünvanı altında emlak alım satım müteahhitlik işleri ile meşgul olmaktadır.

Küçük yaşta medrese eğitimi gördü. Şiirlerini yazmaya ilk olarak 1988 yılında başladı. Ertem, bugüne kadar yüzün üzerinde şiir yazdı. Şiirleri genellikle tasavvufi, sosyal içerikli, nasihat ve tavsiyeler niteliğindedir. Halen internet siteleri ve gazetelerde şiir ve makaleleri yayınlanmaktadır.

İletişim için:

İş Tel : 0216.341 75 75 pbx
Fax : 0216.499 24 24
Cep Tel : 0532 396 68 25
Ofis Gsm : 0533 657 90 85

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (7)

Her halinde zikri hiç düşürmez dilinden
Nur yüzünü gören himmet buldu halinden
Nice âlimler icazetini aldı mübarek elinden
Sünneti yeniden ihya eyledi evliyalar ilinden
O yüce zat razı geldi dikeninden ve gülünden

Efendibaba şeyhimiz ama ben layık değilim
Hakiki mürit olamadım eksik kör topal failim
Müsaade buyursa öpmek için ayaklarına eğilim
Ayaklarını yıkayıp ta suyunu içmeye dahi kâilim
O yüce zat Rabbinin izniyle himmet etmese zâilim

Efendi Hz. himmeti bizi korudu çok şerlerden
Bidat ehli toplum ve onların yazdığı eserlerden
Kur’an ve Sünnete uymayan nice kerih yerlerden
İnsanlığı batağa sürükleyen birçok sapık birilerden
O yüce zatın hatırına Mevla’mız korudu beterlerden

Efendi hazretleri dua ve himmetini esirgeme bizden
Yüce Mevla ayırmasın bu hak davadan ve çizginizden
Biz razı olduk Yüce Mevla’dan Efendimizden ve sizden
Kör topal yürümeye çalışıyoruz yolunuzdan ve izinizden
Bu mısraları kabul buyurun zatınızı çok seven bu acizden

Bu naatları yazarken sehven her hangi bir hata yaptıysam
Başta Efendi Hazretleri olmak üzere tüm ulemanın affına
Belki sehven yapmış olduğumuz hatalarımızı bağışlamalarını
Zati Aliyelerinden hassaten saygı, hürmetle niyaz eder ellerini
Öper, makbul dualarını ve âli himmetlerini talep eder umarım
Buraya adını yazmaya hayâ eden müritliğinize layık olmayan biri

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (6)

Efendi Hz. dört hak mezhebin gülü
Şarktan garba yetiştirdi Kur’an bülbülü
Geçmiş ve günümüz ilim ehlinden övgülü
Tüm dünya âlimleri ona layık gördü ödülü
O yüce zat tüm dostları ile kenetli ve örgülü

Efendi hazretlerimizin ahlaki Nebi siyer
Bu zatlar asrımıza ışık tutuyormuş meğer
Biz yolumuzu göremeyiz onlar olmasa eğer
Efendibabanın bir tebessümü dünyaya değer
O yüce zat ile milyonlar İslam kıyafetini giyer

Efendi hazretlerimiz takva ile müşerreftir
Zatını ali makama ulaştıran Sünneti şeriftir
Okuyan ve okutan çok büyük bir muarriftir
Geçmiş ariflerin yolunda ariflerden bir ariftir
O yüce zat yerinde haşmetli ve yerinde zariftir

Liderlere misal gösterirdi Abdülhamit Hanı
Çok kıymetli bilirdi ulu hakan cennet mekânı
Daima övgü ile andı O büyük deha ulu Hakanı
Değer verip çok sevdi büyük mücahit Erbakan’ı
O yüce zat ata yadigârı diye sever son hanedanı

Efendi hazretlerimiz asla incitmez hiçbir canı
Rabbine kulluk ve imtihan alanı bilir bu cihanı
Özel dualarla andı Fatih Sultan Muhammet Han’ı
Cümle İslam sancaktarı Osmanlı Padişahı Sultanı
O yüce zat daima sevgi ve dua ile övdü bu vatanı

Allah, Peygamber sevgisi kalbinde yer etti derin
Sırrına mazhar Hadisi şerifler ile ayeti kerimelerin
Himmetle hidayetine vesile oldu nice nice binlerin
Niyaz eyler kalkması için ümmet üzerinden kederin
O yüce zatın mürşit aşkı kalbinde hanım ve beylerin

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (5)

Efendi hazretlerimiz asrımızın halifesi
Ondan öğrendik cübbe, şalvar, sarığı, fesi
İlim irfanla dolu yüce beyni ve göğüs kafesi
Dünyaya himmet oldu o zatın mübarek nefesi
O yüce zatın dolu ve denktir dünya ahiret kafesi

Tasavvuf zincirinin altın halkalarından biri
Ebu Bekir Efendimiz bu altın halkaların piri
Onlar Mevla’yı zikir üzere mahşere kadar diri
Mevla’nın indinde çok yücedir dostlarının yeri
O yüce zat Mevla’nın inayetiyle masivadan beri

Efendibaba tüm emirle güzelliklerin müdafisi
Tüm kötülüklerin, bidatler ve tüm şerlerin râfisi
Dünya’ya örnektir yetiştirdiği âlimleri ile taifesi
Hayatında yer etmiş Efendimizin Sünneti şerifesi
O yüce zatın her gece ve günü bir bayram arifesi

Efendi Hz. ehli Sünnet kalesi ve mezhep âlimi
Çünkü dört mezhep âlimlerinden öğrendi ilimi
Büyük âlimlerin tedrisatından geçti hayat dilimi
Şeyhi ve Halefi Ali haydar efendiden gördü talimi
O yüce zat için şeyhi buyurdu sade o anladı halimi

Efendi Hz.’in gayesi yaşatmaktır ehli Sünneti
Dünyada bidatsiz Sünnete yöneltmekti ümmeti
Tüm dünyada İslam’ın hâkimiyeti için himmeti
Haşa hiç değil dünyalık mal, mülk, tapu zimmeti
O yüce zatın duası insanlığın hidayetine hizmeti

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (4)

Hazreti Kur’an’dır onun hayat yasası
Asla olmadı dünya için derdi ne tasası
Dünyalık yok koltuğu, kasası ne masası
Para değil ilim, irfan, amel ile dolu kasası
O yüce zatın ilimle İslam’dır hayat kısası

Efendi Hazretlerimiz asrımızın Sultanı
Düstur eylemiş hayatına hakkıyla Kur’anı
Mevla’yı zikirle geçer gece gündüz her anı
Şerefli, vakur hayatında yok, zikirsiz bir anı
O yüce zatın asla boş kelam söylemez lisanı

Dünyanın her yerine gönderdi vekilleri
Halifelerinin himmeti ile etkiliydi dilleri
İslam’a kazandırdı her yörede nice binleri
İhya eylediler her kıtada nice ülke ve illeri
O yüce zatı dünya bildi farklı olsa da dilleri

Asrımıza ışık tuttu bize bildirdi zalimleri
Ondan öğrendik adabı terbiye ve talimleri
O zatı tebrik ve takdir eyledi dünya âlimleri
Mevla yüceltir onun gibi âli ahlaki halimleri
O yüce zata Mevla ihsan eyledi ledün ilimleri

Tefekkür eyler dünya ahiret tüm hikmeti
Terk eylemez küçük büyük hiçbir sünneti
Şarktan garba gece gündüz düşünür ümmeti
Günümüzde ümmetin üzerinde onun himmeti
O yüce zatın derdi Rabbinin rızası sonra cenneti

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (3)

Dünya uleması arasında yüksektir yeri
Pek aladır makamı, tüm mâsivadan beri
Günümüzde İslam nişaneleri onun eseri
Gafildir açtığı çığırdan kim kaldıysa geri
O yüce zatın misk-ü amber kokulu teri

Dünya çapına yaydı kutsal medreseleri
Medreseler ile ve daha nice müesseseleri
Elhamdülillah çözdü daha nice meseleleri
Ümmet için semâya kalkar mübarek elleri
O yüce zatın daima Hakkı söyler dilleri

Asla bir an Mevla’dan gayri değil kalbi
Mevla’ya bağlı olduğu için kalpleri celbi
Kimseden korkmadan daveti açık ve harbi
İslam’a davet eder kuzey güney şarkı garbı
O yüce zatın hiç olmaz kırıcılığı ve darbı

Büyük bir metanetle kazandı imtihanları
Daim rahmetle anar, anlatırdı ulu hakanları
Yüce Osmanlı padişahlarını yüce Sultanları
Aziz İslambol’un Fatihi Muhammed Hanları
O yüce zat bildi ki savundular İslam vatanları

Efendi hazretlerimiz Rabbini hakkıyla bildi
Sadece ve sadece Rabbinin karşısında eğildi
Onun içindir ki herkes tarafından çok sevildi
Hiçbir zaman AB. âşıklarından yana, değildi
O yüce zat dünya değil her işi ahirete meyildi

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (2)

Devraldığı kutsal vazife tuttu maya
Takva üzere azimle çıktı ilahi sahaya
İslam’ı âli ilimleri yaydı tüm dünyaya
Çünkü yüce zatına verildi edep ile hayâ
O yüce zat ali vazifede araçlı hem yaya

Dünya âlimleri teşrif eyledi ziyaretine
Mazhar olmak içindi dostun himmetine
Binler talip olmak istedi zatın hizmetine
Mevla’nın lütfu ile girdik zatın zimmetine
O yüce zat mazhar oldu Hakkın hikmetine

Asalet var geçmişinde aslında özünde
Efendimizin nuru var, mübarek yüzünde
Asla hiç yanlış yok, amelinde ve sözünde
Bir medrese dünyaya bedel onun gözünde
O yüce zat irşad eyledi kış ve yaz güzünde

Mürşidimiz o tarihte seksen altı yaşında
Himmeti yer etti, cihan toprağında taşında
O zatın duası var, fakirin ekmeğinde aşında
Mevla bereketli ömür vere ümmetin başında
O yüce zatın himmeti cümle din gardaşında

Her an her mekânda çok önem verir vaaza
Hiç terk etmez teheccüd vakti durur namaza
Seherde açar mübarek ellerini dua ve niyaza
Çünkü ümmeti ekseriyet tutuldu nice maraza
O yüce zat asla müsaade etmez kin ve garaza

EFENDİ HAZRETLERİNE NAAT (1)

Bir Acizin Dilinden Asrın
Müceddidi Şeyhimiz Efendi
Hazretlerimize Acizâne Naatlar
Muharrem // 1436 / 2016

Efendi hazretleri başımızın tacı
O zat paslı kalplerin cilası ve ilacı
O zat ile ifa ettik bazen umre haccı
O zat ile şereflendi nice kardeş bacı
O yüce zat mürşidimiz bize aracı

Ehli keramet nice sırlara şamil
Takvanın zirvesinde ilmiyle amil
Asrımızın müceddidi mürşidi kâmil
Hamd şükür sabırlı yüce ahlaka hamil
O yüce zatı Mevla kıldı sırra şamil

Sünnetleri terk etmeyen yüce bir veli
Daim yüce Mevla’yı görür gibi her hali
Asla bir anı boş değil her an zikirde dili
Yüce zatını görmek için yollar insan seli
O yüce zatı veli bilmeyen ya gafil ya deli

Aşk ile bağlıdır Allah’a ve Rasûlüne
Nur saçtı dünya çapında sağına soluna
Ali zatını adadı Kur’an ve Sünnet yoluna
Mevla bu şerefi vermez ki her âlim kuluna
O yüce zat dergâhı kurdu Aziz İslamboluna

Şanlı Şerefli Bir Can Ulu Hakan (3)

Dünyada her yerde yanan Müslüman canı
Müslüman geçinenler görmedi bu akan kanı
İç ve dış hainler tahtından indirdi o ulu hakanı
Zalimler kızıl sultan ilan etti Abdülhamit Han’ı
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
Siyonizm’in planı olmasa surları nasıl aşalar
Zatına ve yüce devlete ihanet etti hain paşalar
İngiliz melunu tarafından kullanıldı adi maşalar
Alçakça uyduruldu nice yalan, başladı kargaşalar
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
O ulu hanlar gidince azaldı, devlete saygılar
İslam hukukundan uzaklaşınca da arttı kaygılar
Onların taktiğini şimdi iç ve dış zalimler uygular
Dünkü bataklık vahşi Avrupa, bugün bizi sorgular
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
O yüce Abdul Hamid han çok büyük bir deha
Ulu hakan gibileri bilmem acep gelir mi bir daha
İç ve dış hain ve zalim iş birlikçiler kalktılar şaha
Nasıl oldu da hain ve zalimler hükmetti karargâha
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
Ulu Hakana düşman oldu iç ve dış tüm zalimler
İçte ve dışta döndü adice dolaplar ve nice filimler
Birde o adi alçak zalimlere destek oldu bazı âlimler
Tahtından indirmek isteyen âlimlere niye ki bu ilimler?
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan

Şanlı Şerefli Bir Can Ulu Hakan (2)

Asla hiçbir zaman abdestsiz adım atmadı
Asla hiçbir zaman haram bir zevk tatmadı
Asla hiçbir zaman amellerine riya katmadı
Asla hiçbir zaman gaflet ile uzanıp yatmadı
Müslümana şefkat, küfe şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
Kendi ayakları üzerinde onurla dik durdu
Daima çok büyük bir onurla savundu yurdu
Çok büyük bir ustalıklarla akıllı planlar kurdu
Düşmanlarının taktik oyunlarıyla onların vurdu
Müslümana şefkat, küfe şiddetle bakan
Tarih siz hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
Bu topraklar kanla alındı, bedeli ancak kan
Bu şekilde onurlu bir tavırla daim ileri bakan
Direndi Siyonizm-e hiç vermedi taviz ve imkân
Amma çok acıdır ki, Bizden oldu yine bizi yıkan
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
Sade dışarda değil, yakınlarında idi düşmanı
Düşman tanıdı ama dostlar tanımadı bu insanı
Düşmanları bile gizleyemedi övdü bu ulu Han’ı
Dün öyleydi, bu günde işte budur işin üzen yanı
Müslümana şefkat, küfre şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan
Zor bir dönemde 33.yıl korudu devletin birliğini
Savundu maddi, manevi Dinin devletin, diriliğini
Fazla aldırmadı düşmanlarının gücünü ve iriliğini
Muhafaza etti devletin onuru ve gücünün varlığını
Müslümana şefkat, küfe şiddetle bakan
Tarih sizi hiç unutmayacak, ey ulu Hakan

Muhteşem Mücahid Erbakan

Acaba başımıza bir Erbakan gelir mi bir daha
Hocam çok önemli eserlerinden biri iha ve siha
Üs için Siyonizme tahsis oldu, nice arazi ve saha
Acilen ihtiyacımız var savunma gücümüz için silaha
Dosta tebessüm düşmana vakar ve heybetle bakan
Seni çok özledik, ey muhteşem ve mücahit Erbakan!

Hocam sana ihanet edenler fani murada erdiler
Ama onur ve gururumuzu ayaklar altına serdiler
Adına vergi dedi, fakirden topladı zengine verdiler
Haksız saltanat uğruna milleti kutuplaştırıp gerdiler
Dosta tebessüm düşmana vakar ve heybetle bakan
Seni çok özledik, ey muhteşem ve mücahit Erbakan!

İslam ve zatınızı istismar edip çıkıyorlar ileri
Hakaretler dine dokununca görmez oldu birileri
İslam bakidir, istismar etsede bu gafillerin serileri
Herkim dini istismar eder ise zelildir ölü ve dirileri
Dosta tebessüm, düşmana vakar ve heybetle bakan
Seni çok özledik, ey muhteşem ve mücahit Erbakan!

Hocam seni anlayıp anlatmaya gücü yetmiyor bizlerin
Anlayana her şeyi açık anlatıyor manalı bakan gözlerin
Tarihe damgasını vuran nice unutulmaz eserin ve izlerin
Fakat çok geç anlaşıldı tespitlerin ve unutulmaz sözlerin
Dosta tebessüm, düşmana vakar ve heybetle bakan
Seni çok özledik, ey muhteşem ve mücahit Erbakan!

Buyurduğunuz gibi narkozlu millet sizi çok arıyor
Ama millet birçok gerçeklerin farkına çok geç varıyor
Daima sizin refahlı günlerinizi gündeme getirip soruyor
Sağlamış olduğunuz refahlı günler hala tazeliğini koruyor
Dosta tebessüm, düşmana vakar ve heybetle bakan
Seni çok özledik, ey muhteşem ve mücahit Erbakan!