İçeriğe geç

Nusret Ertem Yazılar

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR

Derde düşenler acı çeker yanar inler
Halden bilmeyenler ne sorar ne dinler
Bir can yanar hep seyreyler nice binler
Ateş düştüğü yeri yakar bilmez o binler

Hep kendini düşünür oldu şimdi beyinler
Günümüzde pek çoğaldı nankör hainler
Çok az kaldı halden bilen mütedeyyinler
Ateş düştüğü yeri yakar bilmez o beyinler

Hep dünya çıkarı içindir taraf ve eyimler
Menfaate dayalı oldu söylem ve deyimler
Fani dünyada sade madde için müdayimler
Ateş düştüğü yeri yakar bilmez bu eyimler

Derdi çeken bilir çekmeyenler ne anlar
Acıyı bilene sorun bilmez ki tatmayanlar
Kimin derdini kim bilir yanar nice canlar
Ateş düştüğü yeri yakar bilmez bu canlar

Çaresiz kalırsın elinden gidince imkânlar
Metin ol sabreyle geçer sıkıntılı bu anlar
Birbirinin halini sormaz günümüzde insanlar
Ateş düştüğü yeri yakar bilmez bu insanlar

Kiminin derdi fakru zillet yaşanır zor anlar
Kiminin başka mutlu kılmaz saraylar hanlar
Yanar sineler çare olmaz ki şöhretler şanlar
Ateş düştüğü yeri yakar kim ne bilir ne anlar

Dertlinin halinden ancak dert çekenler bilir
Dertli dertliye çare değil amma elden ne gelir
Sabreyle rabbine sığın ne dövün çırpın ne delir
Ateş düştüğü yeri yakar kimin derdini kim bilir

Hayat zor nice dertler öbek öbek sineye ekilir
Dertler acı bir imtihandır ancak sabırla çekilir
Hamdeyle çile biter bir gün taşlar yerine dikilir
Ateş düştüğü yeri yakar yaralı sineye tuz ekilir

Elem keder gam tasa ekip çileyi biçenler bilir
İmtihan köprüsü çok zordur onu geçenler bilir
Nice bin türlü dert çekip zor yolu seçenler bilir
Ateş düştüğü yeri yakar ancak zehri içenler bilir

ADLİ DENGELER

Bu ülkede iş ve aş bekleye dursun nice yüz kişi
Zevki sefa içinde yüzde on vicdanı ters yüz kişi
Müstahak bize acep yüzde kaçtır çizgisi düz kişi
Adli dengeler bozulunca bu sistem çözmez bu işi

Bu ne hal azlara var da çoklar uzay vatandaşı mı?
Yazık bize bu millet bu kadar kör duyarsız ve şaşı mı?
Ormanda yaşayanlar da yapmaz böyle bir paylaşımı
Asli dengeler bozulunca temiz ve doğrular saf dışı mı?

Bu ne iştir nasıl demokrasi medeniyet bunun neresi
Sadece namusluya mı kapalı demokrasinin penceresi
Acep yok mu ki bu haksızlığın bu çarpıklığın bir çaresi
Örfi dengeler bozulunca boş kaldı fakirin tenceresi

İşgalci kapitalist sermaye ile serbest piyasa ekonomisi
Gelir kaynaklarımızı kaptı yabancılar elin Conisi Tomisi
Onlara yenik düştü ülkenin esnaf tüccar üretici hamisi
Asri dengeler bozulunca battı bu vatanın taşıyıcı gemisi

Türkiye ve Orta Doğu’yu işgal planıdır BOP’lar bipler
Başımıza gelecekleri iyi bilelim canilerin elinde ipler
ABD yetmedi şimdi de Avrupa’da başladı yakın takipler
Akli dengeler bozulunca ilacı yok ki neylesin tabipler

Hani nerede özgürlük Avrupa medeniyeti insan hakları
Hepsi yalan sadece dini ve ahlaki değerlerdir yasakları
Dünyanın her yerinde sömürü üzerine kuruldu çarkları
İnsani dengeler bozulunca var mı canavardan farkları

Amerika’ya uydu kolumuzu bağladı koydular kotayı
Avrupa deyip ölçüsüzce arttırdılar ithalatta potayı
Uydular Amerika’ya Avrupa’ya IMF’ye şaşırdılar rotayı
Ticari dengeler bozulunca geç olur anlasak da hatayı

Bu nasıl adalettir yiğitler tutsak hainler patron ağa
İş tersine döndü azınlıklar hâkim haramiler doldu bağa
Bu gelir dağılımı hiç yakışmıyor medeni dedikleri bu çağa
Mali dengeler bozulunca timsah ile yarışır mı kaplumbağa

Yabancı sermaye hâkim, çalışırız boğaz tokluğuna
Milyonlar boş gezer arar durur yanar iş yokluğuna
KİT’ler peşkeş çekildi bahane bulundu gider çokluğuna
İdari dengeler bozulunca kapıldılar otorite boşluğuna

Torpilli ehliyetsiz kadrolar aldı işi ehline vermediler
Dürüst liyakatli bir baş tayin edip toplayıp dermediler
Kurumlar içindeki soygun ve ihanetin farkına ermediler
Ahlaki dengeler bozulunca hatalarını da hiç görmediler

Birliğimiz ile beraberliğimiz bozuldu olduk şucu bucu
Artık kendimize gelelim zalimlerin eline geçti ipin ucu
Derin endişem var dostlar kurtlara kaptırdık pabucu
İlmi dengeler bozulunca hüsran oldu bu yolun sonucu

Ormanda yaşayanlar bile ehildir rabbini bilmeyenden
Maymun bile edeplidir insanım deyip ceddini bilmeyenden
Hayvanlar çok daha da terbiyelidir haddini bilmeyenden
Edebi dengeler bozulunca korkulur kendini bilmeyenden

Sadece şekil değil insanlık ayrılmaz ruh ile bedenden
Mahlûkat üstündür şekilde kendini insan zannedenden
Daha şanslı çok daha akıllıdır hüsrana doğru gidenden
Asıl insan ruhaniyettir ibaret değil şekilden ve bedenden

EN BÜYÜK SUÇ

En zor tatbiki amel ise helal kazanç ile adalettir
En zor temsili amel ise şeriatı İslam ile imamettir
En zor tahkiki amel ise adil yargı ile hükmüyettir
En zor tespiti amel ise kıyasül fukaha ile rivayettir
Ne mutlu adil yargı kararı veren ile kıymet bilene

En ağır sorumluluk ise hak kefalet ile vekâlettir
En ağır yükümlülük ise ilmü muttaki ile emanettir
En ağır görevlilik ise nizami İslamiyet ile riyasettir
En ağır hitabetçilik ise muallim ile vaizi nasihattir
Ne mutlu hak doğruları öğreten ile kıymet bilene

En büyük suçlar asilik nankörlük ile ihanettir
En büyük tehlike ise içki kumar faiz ile şehavettir
En büyük günah ise küfrü inadi şirk ile kehanettir
En büyük sıkıntı ise korku tembellik ile vahamettir
Ne mutlu tehlikeden kaçan ile emir ve yasak bilene

En kötü düşman ise acizlik fakirlik ile cehalettir
En kötü yol ise gayri İslami sapıklık ile dalalettir
En kötü hayat ise bozuk amel-i ahlak ile zillettir
En kötü toplum ise küfrü şirk ile adi şaki millettir
Ne mutlu güzel ahlaki huy ile emir ve yasak bilene

En korkulu gün ise meydan-ı mahşer ile kıyamettir
En korkulu yol ise narı cehennem ile geçidi sırattır
En korkulu an ise mahrumi iman ile eceli zarurettir
En korkulu hal ise mahrumi cennet ile mağduriyettir
Ne mutlu ameli cehimden kaçıp emir ve yasak bilene

En acı kayıp ise akıl iman sıhhat cihat ve basirettir
En acı ayıp ise hırsızlık arsızlık ile ömrü nezarettir
En acı talih ise gayri hoşnutluk ve kölelik ile esarettir
En acı şaibe ise yüz kızartıcı suç ile itham ve rezalettir
Ne mutlu yüzü ak alnı açık ile emir ve yasak bilene

En çirkin netice ise mağlubiyeti bozgunluk ile hezimettir
En çirkin hal ise yanlış niyetli düşünce kin ile husumettir
En çirkin huy ise fitne fesatlık gıybeti nemime ile hasettir
En çirkin zan ise insanları nice ayıbı itham ile su-i niyettir
Ne mutlu zan ve günahtan kaçan ile emir ve yasak bilene

En kerih dal ise gayri meşru ticaretçilik ile haramkârlıktır
En kerih yol ise yalancılık dolandırıcılık ile sahtekârlıktır
En kerih hal ise gayri samimi ciddiyetsizlik ile riyakârlıktır
En kerih kul ise sabrı hamdı şükürsüzlük ile isyankârlıktır
Ne mutlu meşru helal kazanan ile emir ve yasak bilene

EN YÜCE EN BÜYÜK

En yüce büyük âlemlerin yaratıcısı ve sahibi Hz-Allah
En yüce insan peygamber efendimiz(sav)Hz-Resulullah
En yüce kitap rehberimiz Kur’an-ı kerim Hz-kelamullah
En yüce mabet muazzam mekân kıblemiz Hz-beytullah
En yüce abide ravza’i mutahhara makamı Hz-habibullah
Ne mutlu bu yücelere iman edip salih amel işleyenlere

En hak ve hakiki kelam ise kelime tevhid ile şahadettir
En hak ve hakiki nizam ise kanuni İslami’ye ile şeriattır
En hak ve hakiki mizan ise Hz-Kur’an hadis ile sünnettir
En hak ve hakiki hayat ise merhamet sadakat ile adalettir
Ne mutlu ilahi nizama ve mizana uyan ile kıymet bilene

En kıymetli icraat ise emri bil maruf ile cihattır
En kıymetli dost ise muttaki ilmü amel ile sıhhattir
En kıymetli güç ise gayretü azmi amaç ile cesarettir
En kıymetli zenginlik ise huzuru bir kalp ile kanaattir
Ne mutlu hamdı sabrı şükür eden ile kıymet bilene

En hayırlı meziyet ise şükrü sabrı hamt ile merhamettir
En hayırlı marifet ise düşmana üstünlük ile galibiyettir
En hayırlı maharet ise adil icraatlı yetki ile salahiyettir
En hayırlı mahiyet ise başarılı meşru imtihan ile icazettir
Ne mutlu hayır meziyet ile yaşayana ve kıymet bilene

En mukaddes mesleki uğraşı ise dürüstlük ile zanaattır
En mukaddes mülkü servet ise huzuru kalp ile kanaattir
En mukaddes vakit’i zaman ise leyle-i kadir ile beraattır
En mukaddes iş ve geçim kaynağı ise çiftçilik ile ziraattır
Ne mutlu dürüstçe huzurlu yaşayana ve kıymet bilene

En güzel ahlaki hat ise sünneti seniye ile İslamiyet’tir
En güzel ahlaki hal ise meşru düşünce ile hüsnüniyettir
En güzel ahlaki huy ise hoş görü ciddiyet ile samimiyettir
En güzel ahlaki hak ise helal kazanılan mal ile ganimettir
Ne mutlu güzel ahlak ile helal mal kazanıp kıymet bilene

En bariz ifade-i dostluk ise fedakârlık ile tam sadakattir
En bariz ifade-i rabıta-i bağ ise vefakârlık ile teslimiyettir
En bariz ifade-i müttakilik ise tasavvuf ile hak bir tarikattır
En bariz ifade-i mürşidi kâmil ise Kur’an ile sünnete riayettir
Ne mutlu ilmü takva tasavvuf ile yaşayıp ve kıymet bilene

En üstün mana-i zarafet ise vakarı tevazu ile bir şahsiyettir
En üstün mana-i âlem ise ilahi ilmi İslam ile kalbi sükûnettir
En üstün mana-i yiğitlik ise nefsi irade ile nefse hâkimiyettir
En üstün mana-i talimgâh ise ilmi Kur’an ile hadisi tedrisattır
Ne mutlu vakarı tevazu takva ile yaşayana ve kıymet bilene

DUA

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

(20) MUHARREM (1929)
İSTİRAHATİ EBEDİYYENİZİN
ALİ OLMASI İÇİN
CENNETİN KAPILARININ
SAYISINCA DUALAR
BAŞTA EN KIYMETLİ
NESNE OLAN AKLINIZI
KULLANARAK

YÜCE MEVLAM SİZİN
İMANINIZI
İLMİNİZİ
İRADENİZİ
İTİGATINIZI
İBADETİNİZİ
İZZETİNİZİ
İFFETİNİZİ
İTİBARINIZI
ALİ EYLEYE
AMİİİİN

ACİZ NUSRET ERTEM